top of page
  • Facebook - White Circle
Nytt fra styret
Priser

Priser 2021

Dette er gjeldende priser for 2021-sesongen

Innmeldingsavgift
 

Kun for nye medlemmer

kr 3500
 

Årskontigent ut-og innplass (inkl obligatorisk dugnadsavgift):
 

Under 20 fot (inkludert obligatorisk dugnadsavgift)

kr 3800
 

21-25 fot (inkludert obligatorisk dugnadsavgift)

kr 4050
 

26 og større (inkludert obligatorisk dugnadsavgift)

kr 4300
 

Årskontigent langsetterplass:
 

30 fot og mindre (inkludert obligatorisk dugnadsavgift)

kr 4800
 

31-35 fot (inkludert obligatorisk dugnadsavgift)

kr 5050
 

Større enn 36 fot (inkludert obligatorisk dugnadsavgift)

kr 5300
 

Årskontigent passivt medlem

kr 200
 

Dugnadsavgift (inkludert i Årskontingent)

kr 800
 

Dugnadslønn pr time utover 8 timer

kr 100
 

Priser for ikke-medlemmer:

Leie av båtplass

kr 5000 - forhåndsbetales
 

Leie av vinterlagring på land

kr 2500 (bruk av kranbil i tillegg
 

Bruk av kran

kr 500
 

Bruk av slipp

kr 30
 

Utleiesesongen er fra 1. april til 31. august - for ytterligere opplysninger, se vedtekter og havneinstruks

Vedtekter og havneinstruks


(ajourført på bakgrunn av årsmøtevedtak 2019)
§1. Navn.
Foreningens navn er Gamlebyens Båtforening. Standermerke: G. B.
Havneområdet er 3-delt og strekker seg fra“ Kongens brygge” til Fredrikstadbrua.
§2. Formål.
Foreningens formål er å fremme interessen for sunn og kontrollert båtsport, samt å arbeide for god
båthavn og opplagsplass.
§3. Medlemskap.
Enhver som ønsker å bli medlem av båtforeningen må sende skriftlig søknad til styret. Medlemskap
trer i kraft først når kontingent er betalt.
Aktive medlemmer som av ulike grunner ikke har båt lenger, kan gå over til passivt medlemskap. Det
innebærer en redusert medlemsavgift. Passive medlemmer som ønsker aktivt medlemskap igjen,
prioriteres ved tildeling av ledige båtplasser.
Utmelding av foreningen skal skje skriftlig til styret. Medlemmer plikter å gjøre seg kjent med
foreningens vedtekter og instruks, og lojalt å innrette seg deretter. De plikter også å delta i
dugnadsarbeide når styret finner det nødvendig. Videre plikter medlemmene å ha ansvarsforsikring
for sin båt. Ved flytting må ny adresse meldes skriftlig til styret. Medlemmer som ikke etterfølger
foreningens vedtekter og instruks, kan av styret strykes som medlem. Et godt og trivelig båthavnmiljø
kan bare skapes om alle medlemmer går inn for det, viser ansvar, hjelpsomhet og omgås hverandre
med gjensidig respekt.
§4. Båtplasser.
Fortrinnsberettiget til båtplasser er søkere bosatt på Østsiden. Båtplassene tildeles av styret etter
ansiennitetsprinsippet. Når havnekapasiteten tillater det, kan styret godkjenne søkere som naturlig
sokner til Gamlebyens Båtforening. Ved et medlems død kan båtplassen overtas av gjenlevende
ektefelle / samboer eller barn. Arving inngår i medlemslistene, og betaler kontingent.
Båter som medlemmene ønsker å ha liggende på vannet i havneanleggene utenom sesongen, det vil
si i perioden 1.november til 31. mars, kan kun legges på plasser henvist av styret ved havnesjefen.
Eier av slik båt må innen vanlig sesongs avslutning ha søkt styret om tillatelse til å la båten ligge ute
om vinteren. Medlemmet må ha en forsikring som holder båtforeningen skadefri ved evt. havari.
§5. Kontingenter og avgifter.
Medlemskontingenten, som gjelder for kalenderåret, dekker plass i båthavn, opplagsplass etter
avtale, i land – og sjøsetting av båten. Nye medlemmer må betale innmeldingsavgift i tillegg til
årskontingenten ved tildeling av båtplass. Kontingent og innmeldingsavgift fastsettes av årsmøtet.
Årskontingenten skal være betalt senest 1. mars. Medlemmer som ikke har betalt årskontingenten
innen 15. april i kalenderåret, kan strykes som medlem. Tilfeldige avgifter for bruk av slipp eller kran,
ved utleie av ledige båtplasser og opplagsplass for ikke-medlemmer, innkasseres av havnesjefen.
Avgiftene fastsettes av styret. Styrets medlemmer er fritatt for kontingent.
§6. Administrasjon.
Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer som velges av årsmøtet. Disse 5 tillitsmenn er:
Formann, viseformann, sekretær, kasserer og havnesjef.
Formann velges ved særskilt valg hvert år – Styremedlemmer velges for 2 år dog slik at det ikke skiftes ut mer enn 2 styremedlemmer av gangen.
. Videre velges 3 slippbaser med funksjonstid 2 år.
Slippbasene fungerer som varamenn til styret. Årsmøtet velger også 2 revisorer og valgkomité på 3
medlemmer, samt andre tillitsmenn som årsmøtet måtte anse nødvendig.
§7. Styrets oppgaver.
Styret skal lede foreningen etter de retningslinjer og rammer årsmøtet gir. Styret har den
administrerende myndighet og besørger alle løpende forretninger og ivaretar foreningens interesser.
Videre har styret å sammenkalle til medlemsmøte når saker av viktighet skal behandles, eller om 20
av medlemmene måtte forlange det. Styret har ansvaret for at foreningens anlegg og utstyr for øvrig

holdes i god stand og at foreningens ulykkesforsikring for mannskap ved kran og slipp er gyldig.
Avgifter for tilfeldige tjenester som foreningen måtte yte, fastsettes av styret. Styret utarbeider
instruks for havnesjef og slippbaser. Styret mottar hvert året honorar som fordeles mellom
styremedlemmer og slippbaser etter en nøkkel styret selv bestemmer. Beløpet justeres av årsmøtet
hvert år.
§8.1 Årsmøte.
Årsmøte skal avholdes hvert år i februar måned. Styret innkaller til årsmøtet minst 21 dager på
forhånd. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 14 dager før
årsmøtet. Alle innkomne forslag og forslag fremmet av styret, pluss årsberetning og regnskap, skal
sendes ut på mail til alle medlemmene senest 3 dager før årsmøtet holdes. Beslutninger på årsmøtet
vedtas med alminnelig flertall. I tilfelle av stemmelikhet, avgjør formannens dobbeltstemme.
På årsmøtet behandles – dagsorden:
1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkallelse
3. Valg av to representanter til å undertegne protokoll, samt to personer til tellekorps
4. Årsberetning
5. Godkjenning av regnskap/revisjonsberetning
6. Fastsettelse av neste års kontingent
7. Budsjett for kommende driftsår
8. Valg av formann
9. Valg av styremedlemmer, slippbaser, revisorer og valgkomite
10. Andre saker som er nevnt i årsmøtepapirene. Formannen åpner årsmøtet, og leder dette inntil
møteleder er valgt
 
Årsmøtet avgjør alle saker med alminnelig stemmeflertall med mindre disse vedtekter for særlige
saker har bestemt annet. Dersom en stemmeberettiget eller møtelederen krever det, avgjøres saken
ved skriftlig valg. I tilfelle av stemmelikhet avgjør formannens dobbeltstemme.
§8.2 Ekstraordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte blir innkalt når et enstemmig styre eller minst 20 medlemmer krever det.
Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel. Andre saker enn de som står i
sakslisten kan ikke behandles. Beslutninger vedtas med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet
avgjør formannens stemme.
§9. Sesongen.
Sesongen for sjøsetting og landsetting av båter regnes fra 1.april til 31. oktober. Utenom de fastsatte
heisedager må medlemmene kontakte havnesjefen for avtale, og betale den av styret fastsatte avgift.
For øvrig vises til foreningens instruks.
§10. Vedtektsendringer.
Endringer av foreningens vedtekter kan kun vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall.
§11. Oppløsning.
Eventuell oppløsning av foreningen kan bare skje på ordinært årsmøte etter vedtak som fattes med
2/3 flertall. Er foreningen besluttet oppløst, bestemmes med alminnelig flertall anvendelsen av
foreningens midler. Dog skal disse gå til veldedige formål.HAVNEINSTRUKS(Supplement til §9 i vedtektene.)
Denne instruks har til hensikt å gjøre forholdene så gode som mulig i båthavnen. Det til enhver tid
fungerende styre går ut fra at nedenstående regler lojalt blir fulgt av medlemmene. Jfr. vedtektenes
§3.
1. Når sjø- og landsetting ønskes, må båteieren varsle havnesjefen i god tid.
2. Når sjøsetting har funnet sted skal båteieren snarest rydde opp på opplagsplassen. Alle båter
skal være fjernet/sjøsatt fra opplagsplassen ved siste uttak på våren. Se oppslag på
oppslagstavlene.
3. Trebåter uten ishud får ikke ligge på vannet i havneanlegget etter siste opptaksdag om
høsten.
4. Før landsetting om høsten skal underlag og sidestøtter være tilstede på opplagsplassen, og
eventuelle master være nedrigget.
5. I båthavnen skal båten ligge i strekk, dvs. med tilstrekkelig tunge lodd i akterfester og fjærer i
forfeste. Når båten tas ut av havnen bør akterfestene forbindes med forfestene med
mellomtau. Dette letter innkjøringen. Eiere av båter som ligger på vannet om vinteren plikter i
særlig grad å etterse sine farkoster regelmessig. Særlig gjelder det ved isgang i elva og ved
store nedbørsmengder. Slurves det med ettersynet eller hvis en båt synker, kan styret på
øyeblikkelig varsel kreve båten fjernet fra foreningens anlegg. Etterkommer ikke båteier et slikt
krav, kan styret sørge for at båten blir fjernet for båteiers regning. Til dekning av foreningens i
tilfelle påløpende utgifter kan styret kreve utleggsforretning i båten gjennom namsretten.
Båteieren er økonomisk ansvarlig for alle utlegg som båtforeningen måtte få i forbindelse med
at båten ligger ute om vinteren. Dette gjelder også for båter som i sommersesongen etter
styrets syn ikke blir fulgt opp på forsvarlig vis.
6. Det må påses at festene er tilstrekkelig dimensjonert og til enhver tid i god stand. Det skal
fendres slik at skade på nabobåten ikke oppstår. Fenderne skal være av en dimensjon som
går godt på utsiden av fenderlista. Havnesjefen kan pålegge den enkelte båteier å forsterke
fendringen.
7. Ved opptak om høsten bør fortøyningsutstyr og lodder tas med hjem. I det minste må
akterfestene strammes godt inn slik at loddene kommer klar av vannet av hensyn til
isdannelse om vinteren. Medlemmene er selv ansvarlige for fortøyningsutstyret. Husk at syrer
og salter i elva tærer på kjetting og sjakler.
8. Blokker og fjærer skal smøres med jevne mellomrom slik at gnisselyder unngås.
9. Om et medlem selger sin båt og ikke akter å anskaffe annen innen inneværende eller neste
sesong, må det straks gis melding om dette til styret. Etter denne tid, må det søkes styret om
å disponere plassen. Medlemmene har ikke anledning til å la venner og bekjente benytte sin
ledige båtplass. Det er kun styret som kan disponere ledige plasser samt fordele disse til
medlemmer som står for tur. Medlemmer som anskaffer seg annen båt enn den man har fått
plass til, dvs. en farkost som skiller seg ut i type, bredde, lengde og tonnasje, har ikke
automatisk krav på plass til den nye båten, uten at anskaffelsen på forhånd har blitt meddelt
havnesjefen og godkjent i styret. (Det kan godt være at passende plasser i havneanleggene
allerede er opptatt og at vedkommende båteier vil måtte vente til noe blir ledig). Medlemmer
kan heller ikke etter eget forgodtbefinnende flytte seg til andre plasser enn den de har fått
tilvist av styret.
10. Styret fastsetter heisedager i nødvendig antall vår og høst. Disse offentliggjøres ved oppslag
eller på annen hensiktsmessig måte i god tid før opptak / utsetting. Den som ønsker å ta opp /
sette ut, skriver seg på en liste for den aktuelle dato i båthuset. Øvrige kan bli med på samme
heising i den grad kapasiteten tillater. Styret fastsetter tidspunkt som blir kunngjort på
oppslagstavlene. Medlemmer som ikke har kommet med på siste heisedag om høsten,
risikerer å ikke få opplagsplass på land.
11. Vis hensyn ved bilkjøring på opplagsplassen. Respekter «lakkering og polering pågår».

12. Styret ved havnesjefen har fullmakt til å omplassere båtplasser blant medlemmene. Ved
opptrekk bestemmer havnesjefen rekkefølge og plassering. Båteier plikter å ha forsvarlig
opplagsutstyr klart ved opptrekk. Havnesjef kan nekte plassering dersom underlag/støtter ikke
er forsvarlig. Båteier plikter å merke utstyret med oblat påført medlemsnummer.
13. Kjøring med bil i midtre havn er i flg. offentlig skilt forbudt. For øvre havns vedkommende
gjelder adgangen kun strengt nødvendige ærend. Områdene kan ikke brukes som
parkeringsplass, selv ikke til korttidsparkering.
14. Betaling av medlemskontingenten innebærer at båteier godtar samtlige betingelser i denne
instruks.

Anchor 1
Bilder
CONTACT

Kontakt

 

Postadressen til Gamlebyens båtforening er:

Postboks 37, 1629 Gamle Fredrikstad

E-post: gamlebyensbatforening@gmail.com


Org nummer: 893 762 302  Kontonr: 1000.26.27685  Vipps: 76895

ØNSKER DU Å SØKE MEDLEMSKAP-BÅTPLASS SÅ BRUK LINKEN HER:

 

 https://www.havneweb.no/gamlebyensbatforenin/?mod=sokplass 

 

 

Styret 2021:


Formann:           Asbjørn Haugdal       Mob: 934 61 666
Nestformann:    Henning Aall              Mob: 908 98 978
Havnesjef:          Rune Wilhelmsen     Mob: 922 91 756
Kasserer:           Hans Bjelke               Mob: 911 43 764

Sekretær:          Lene Jensen              Mob: 932 91 60

Slippbaser:

         Stein Arne Svee                                    Mob: 926 02 619
         Lars Hox                                                Mob: 979 67 040
         Bjørn Steinar Kaas                               Mob: 902 74 606

 

Ved kontakt bruk e-post: gamlebyensbatforening@gmail.com

Windy- vær

Flott verktøy til å sjekke vind, bølgehøyde, strøm etc

Tideevann

Her kan du sjekke tidevann - kartverket

Sjøkart

Her kan du benytte deg av navionics glimrende kart for å forberede neste båttur

Vær - sverige

Her kan du sjekke være langs svenskekysten

bottom of page