top of page
Nytt fra styret

Nytt fra styret

Kom tilbake om en liten stund
Når innlegg er publisert, vil du se dem her.
Priser

Priser

Dette er gjeldende priser for 2024-sesongen

Innmeldingsavgift

kr 5 000 

(engangssum for nye medlemmer- ikke refunderbart)
 

Årskontigent ut-og innplass

  0->20 fot kr 5 051

20->25 fot kr 5 383

25->30 fot kr 5 716

30->35 fot kr 6 048
 

Årskontigent langsetterplass:

  0->30 fot kr 6 380

30->35 fot kr 6 713

35->40 fot kr 7 045

40->45 fot kr 7 377

45->55 fot kr 7 710
 

Årskontigent passivt medlem

kr 200
 

Dugnads honorar pr time

kr 150

Bruk av kran utover utsett og opptak

kr 500 pr + dugnadstimer til kranfører
(ved kapasitet)

Bruk av slipp

Gratis - bruk kun for medlemmer 

(brukes på eget ansvar)

Priser for ikke-medlemmer:

Leie av båtplass

50% påslag på ordinær årskontingent

(kan deles på hel og halv sesong)
 

Leie av vinterlagring på land

  0->20 fot kr 3000

20->....  fot kr 4000

(pris kran og mobilkran kommer eventuellt i tillegg)

Leie av båtplass vinterstid, utenfor sesong

5000 kr 

Kranbruk 

1000 kr pr løft  + dugnadstimer til kranfører 

Vedtekter og havneinstruks

Ajourført etter årsmøtevedtak 2024
 

§1. Navn
Foreningens navn er Gamlebyens Båtforening. Standermerke: G. B.
Havneområdet er 3-delt og strekker seg fra “Kongens brygge” til Fredrikstadbrua.
 

§2. Formål
Foreningens formål er å fremme interessen for sunn og kontrollert båtsport, samt å arbeide for god båthavn og opplagsplass.
 

§3. Medlemskap
Enhver som ønsker å bli medlem eller leie båtplass av båtforeningen må søke via link på foreningens nettside, alternativt ta kontakt med styret. Medlemskap trer i kraft først når kontingent er betalt. Aktive medlemmer som av ulike grunner ikke har båt lenger, kan gå over til passivt medlemskap. Det innebærer en redusert medlemsavgift. Passive medlemmer som ønsker aktivt medlemskap igjen, prioriteres ved tildeling av ledige båtplasser. Utmelding av foreningen skal skje skriftlig til styret. Medlemmer plikter å gjøre seg kjent med foreningens vedtekter og instruks, og lojalt å innrette seg deretter.Foreningen har i tillegg til vedtekter og havneinstruks noen prosedyrer som utfyller vedtektene, og disse er basert på styremøtevedtak. 

 

Alle småbåthavner er pålagt å ha en avfalls- og beredskapsplan godkjent av statsforvalteren. Dette med hensikt å begrense forurensning og sikre forsvarlig gjenvinning og behandling av avfall. Som medlem må du dermed sette deg inn i foreningens avfalls- og beredskapsplan og aktivt bidra til forsvarlig håndtering av avfall.

 

Videre plikter medlemmene å ha ansvarsforsikring for sin båt. Ved flytting må ny adresse meldes skriftlig til styret. Medlemmer som ikke etterfølger foreningens vedtekter og instruks, kan av styret strykes som medlem. 

 

Et godt og trivelig båthavnmiljø kan bare skapes om alle medlemmer går inn for det, viser ansvar, hjelpsomhet og omgås hverandre med gjensidig respekt.
 

§4. Båtplasser
Fortrinnsberettiget til båtplasser er søkere bosatt på Østsiden. Båtplassene tildeles av styret etter ansiennitetsprinsippet. Når havnekapasiteten tillater det, kan styret godkjenne søkere som naturlig sokner til Gamlebyens Båtforening. Ved et medlems død kan båtplassen overtas av gjenlevende ektefelle/samboer eller barn. Arving inngår i medlemslistene, og betaler kontingent.
 

Båter som medlemmene ønsker å ha liggende på vannet i havneanleggene utenom sesongen, det vil si i perioden 1.november til 31. mars, kan kun legges på plasser henvist av styret ved havnesjefen. Eier av slik båt må innen vanlig sesongs avslutning ha søkt styret om tillatelse til å la båten ligge ute om vinteren. Medlemmet må ha en forsikring som holder båtforeningen skadefri ved evt. havari.
 

§5. Kontingenter og avgifter
Medlemskontingenten, som gjelder for kalenderåret, dekker plass i båthavn, opplagsplass etter avtale, i land – og sjøsetting av båten. Nye medlemmer må betale innmeldingsavgift i tillegg til årskontingenten ved tildeling av båtplass. Kontingent og innmeldingsavgift fastsettes av årsmøtet. Årskontingenten skal være betalt innen 1 april. Medlemmer som ikke har betalt årskontingenten innen 1 mai, kan strykes som medlem. Bruk av slipp eller kran, utleie av ledige plasser og opplagsplass for ikke-medlemmer faktureres. Avgiftene fastsettes av styret. Styrets medlemmer er fritatt for kontingent.


§6. Administrasjon
Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer som velges av årsmøtet. Disse 5 tillitsmenn er: leder, nestleder, sekretær, kasserer og havnesjef. Leder velges ved særskilt valg hvert år – Styremedlemmer velges for 2 år dog slik at det ikke skiftes ut mer enn 2 styremedlemmer av gangen.
 

Videre velges 3 slippbaser med funksjonstid 2 år. Slippbasene fungerer som varamenn til styret. Årsmøtet velger også 2 revisorer og valgkomité på 3 medlemmer, samt andre tillitsmenn som årsmøtet måtte anse nødvendig.
 

§7. Styrets oppgaver
Styret skal lede foreningen etter de retningslinjer og rammer årsmøtet gir. Styret har den administrerende myndighet og besørger alle løpende forretninger og ivaretar foreningens interesser. Videre har styret å sammenkalle til medlemsmøte når saker av viktighet skal behandles, eller om 20 av medlemmene måtte forlange det. 

 

Styret har ansvaret for at foreningens anlegg og utstyr for øvrig holdes i god stand og at foreningens ulykkesforsikring for mannskap ved kran og slipp er gyldig.
 

Avgifter for tilfeldige tjenester som foreningen måtte yte, fastsettes av styret. 

 

Det skal foreligge instruks for de ulike styrefunksjonene og for slippbaser, og disse basert på styremøtevedtak.

 

Styret mottar hvert året honorar som fordeles mellom styremedlemmer og slippbaser etter en nøkkel styret selv bestemmer. Beløpet justeres av årsmøtet hvert år.


§8.1 Årsmøte
Årsmøte skal avholdes hvert år innen 15 mars. Styret innkaller til årsmøtet minst 21 dager på forhånd. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet. Alle innkomne forslag og forslag fremmet av styret, pluss årsberetning og regnskap, skal sendes ut på mail til alle medlemmene senest 3 dager før årsmøtet holdes. 

 

Beslutninger på årsmøtet vedtas med alminnelig flertall. I tilfelle av stemmelikhet, avgjør leders dobbeltstemme.
 

 1. På årsmøtet behandles – dagsorden:
  Valg av møteleder og referent

 2. Godkjenning av innkallelse

 3. Valg av to representanter til å undertegne protokoll, samt to personer til tellekorps

 4. Årsberetning

 5. Godkjenning av regnskap/revisjonsberetning

 6. Fastsettelse av neste års kontingent

 7. Budsjett for kommende driftsår

 8. Valg av (formann) leder

 9. Valg av styremedlemmer, slippbaser, revisorer og valgkomite

10. Andre saker som er nevnt i årsmøtepapirene. 

 

Leder åpner årsmøtet, og leder dette inntil møteleder er valgt
 
Årsmøtet avgjør alle saker med alminnelig stemmeflertall med mindre disse vedtekter for særlige saker har bestemt annet. Dersom en stemmeberettiget eller møtelederen krever det, avgjøres saken ved skriftlig valg. I tilfelle av stemmelikhet avgjør lederes dobbeltstemme.

 

§8.2 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte blir innkalt når et enstemmig styre eller minst 20 medlemmer krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel. Andre saker enn de som står i sakslisten kan ikke behandles. Beslutninger vedtas med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet avgjør leders dobbeltstemme.
 

§9. Sesongen
Sesongen for sjøsetting og landsetting av båter regnes fra 1.april til 31. oktober. Utenom de fastsatte heisedager må medlemmene kontakte havnesjefen for avtale, og betale den av styret fastsatte avgift. For øvrig vises til foreningens instruks.
 

§10. Vedtektsendringer
Endringer av foreningens vedtekter kan kun vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall

 

§11. Oppløsning
Eventuell oppløsning av foreningen kan bare skje på ordinært årsmøte etter vedtak som fattes med 2/3 flertall. Er foreningen besluttet oppløst, bestemmes med alminnelig flertall anvendelsen av foreningens midler. Dog skal disse gå til veldedige formål.

 

 

 

 

HAVNEINSTRUKS

(Supplement til §9 i vedtektene.)


Denne instruks har til hensikt å gjøre forholdene så gode som mulig i båthavnen. Det til enhver tid fungerende styre går ut fra at nedenstående regler lojalt blir fulgt av medlemmene. Jfr. Vedtektenes §3.

 

 1. Når sjø- og landsetting ønskes, må båteieren varsle havnesjef i god tid.

 

 1. Når sjøsetting har funnet sted skal båteieren snarest rydde opp på opplagsplassen. Alle båter skal være fjernet/sjøsatt fra opplagsplassen ved siste uttak på våren. Se oppslag på oppslagstavlene.

 

 1. Trebåter uten ishud får ikke ligge på vannet i havneanlegget etter siste opptak om høsten.

 

 1. Før landsetting om høsten skal underlag og sidestøtter være tilstede på opplagsplassen, og eventuelle master være nedrigget.

 

 1. I båthavnen skal båten ligge i strekk, dvs. med tilstrekkelig tunge lodd i akterfester og i fjærer i forfeste. Når båten tas ut av havnen bør akterfestene forbindes med forfestene med mellomtau. Dette letter innkjøringen. Eiere av båter som ligger på vannet om vinteren plikter i særlig grad å etterse sine farkoster regelmessig. Særlig gjelder det ved isgang i elva og ved store nedbørsmengder. Slurves det med ettersyn eller hvis en båt, kan styret på øyeblikkelig varsel kreve båten fjernet fra foreningens anlegg. Etterkommer ikke båteier et slikt krav, kan styret sørge for at båten blir fjernet for båteiers regning. Til dekning av foreningens i tilfelle påløpende utgifter kan styret kreve utleggsforretning i båten gjennom namsmann. Båteieren er økonomisk ansvarlig for alle utlegg som båtforeningen måtte få i forbindelse med at båten ligger ute om vinteren. Dette gjelder også for som i sommersesongen etter styrets syn ikke blir fulgt opp på forsvarlig vis.

 

 1. Det må påses at festene er tilstrekkelig dimensjonert og til enhver tid i god stand. Det skal fendres slik at skade på nabobåten ikke oppstår. Fenderne skal være av en dimensjon som går godt på utsiden av fenderlista. Havnesjefen kan pålegge den enkelte båteier å forsterke fendringen. 

 

 1. Ved opptak om høsten skal fortøyningsutstyr og lodder tas med hjem. Husk at syrer og salter i elva tærer på kjetting og sjakler.

 

 1. Blokker og fjærer skal smøres med jevne mellomrom slik at gnisselyder unngås.

 

 1. Om et medlem selger sin båt og ikke akter å anskaffe annen inneværende eller neste sesong, må det straks gis melding om dette til styret. Etter denne tid, må det søkes styret om å disponere plassen. Medlemmene har ikke anledning til å la venner og bekjente benytte sin ledige båtplass. Det er kun styret som kan disponere ledige plasser samt fordele disse til medlemmer som står for tur. Medlemmer som anskaffer seg annen båt enn den man har fått plass til, dvs. en farkost som skiller seg ut i type, bredde, lengde og tonnasje, har ikke automatisk krav på plass til den nye båten, uten at anskaffelsen på forhånd har blitt meddelt havnesjefen og godkjent i styret. (Det kan godt være at passende plasser i havneanleggene allerede er opptatt og at vedkommende båteier vil måtte vente til noe blir ledig) medlemmer kan heller ikke etter eget forgodtbefinnende flytte seg til andre plasser enn den de har fått tilvist av styret. 

 

 1. Styret fastsetter heisedager i nødvendig antall vår og høst. Disse offentliggjøres ved oppslag eller på annen hensiktsmessig måte i god tid før opptak/utsetting. Den som ønsker å ta opp/sette ut, skriver seg på en liste for den aktuelle dato i båthuset. Øvrige kan bli med på samme heising i den grad kapasiteten tillater. Styret fastsetter tidspunkt som blir kunngjort på oppslagstavlene. Medlemmene som ikke har kommet med på siste heisedag om høsten, risikerer å ikke få opplagsplass på land. 

 

 1. Vis hensyn ved bilkjøring på opplagsplassen. Respekter «lakkering og polering pågår» 

 

 1. Styret ved havnesjefen har fullmakt til å omplassere båtplasser blant medlemmene. Ved opptrekk bestemmer havnesjefen rekkefølge og plassering. Båteier plikter å ha forsvarlig opplagsutstyr klart ved opptrekk. Havnesjefen kan nekte plassering dersom underlag/støtter ikke er forsvarlig. Båteier plikter å merke utstyret med oblat påført medlemsnummer. 

 

 1. Kjøring med bil i midtre havn er i flg. offentlig skilt forbudt. For øvre havns vedkommende gjelder adgangen kun strengt nødvendige ærend. Områdene kan ikke brukes som parkeringsplass, selv ikke til korttidsparkering. 

 

 1. Betaling av medlemskontingenten innebærer at båteier godtar samtlige betingelser i denne instruks. 

Anchor 1
Bilder
CONTACT

Kontakt

Gamlebyens båtforening 

Postboks 37

1629 Gamle Fredrikstad

E-post: gamlebyensbatforening@gmail.com


Org nummer: 893 762 302



Ønsker du å søke båtplass - fyll ut skjema her: https://www.havneweb.no/gamlebyensbatforenin/?mod=sokplass 

STYRET

Leder Tom Bråten Tlf 950 64 137

Nesteleder Henning Aall Tlf 908 98 978

Havnesjef Jon-Erik Bergh Tlf 951 67 711

Kasserer Hans Henrik Bjelke Tlf 911 43 764 

Sekretær Lene Jensen Tlf 932 91 860

SLIPPBASER

Solgun Øvereng Tlf 414 03 035

Freddy Delås Tlf 472 98 608

Kjell Bernstein Tlf 959 48 732

  

 

Windy- vær

Flott verktøy til å sjekke vind, bølgehøyde, strøm etc

Tideevann

Her kan du sjekke tidevann - kartverket

Sjøkart

Her kan du benytte deg av navionics glimrende kart for å forberede neste båttur

Vær - sverige

Her kan du sjekke være langs svenskekysten

bottom of page